iChoosr Groepsaankopen Provincie Oost-Vlaanderen

Disclaimer en Privacybeleid

Disclaimer

iChoosr streeft ernaar alle informatie op haar website zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Alle informatie op deze website wordt echter onder voorbehoud verstrekt. Snelle ontwikkelingen en/of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat deze informatie niet correct of onvolledig is.

Aan de inhoud van deze website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. iChoosr en aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van informatie op deze website of informatie op websites waarvan links worden aangegeven op de website van iChoosr.

iChoosr mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beƫindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. iChoosr is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beƫindiging.

iChoosr zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, al dan niet door inschakeling van derden. Een door iChoosr aangegane verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, behoudens gevallen waarin er uitdrukkelijk een resultaatsverplichting is aangegaan. iChoosr is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een contractuele relatie tussen Deelnemer en Leverancier die mogelijk voortkomt uit de groepsaankoop.

iChoosr is niet aansprakelijk voor schade van Leverancier, tenzij deze schade door iChoosr opzettelijk dan wel door aan opzet grenzende bewuste roekeloosheid is veroorzaakt. Het schadebedrag zal in geen geval hoger zijn dan het in de Overeenkomst gedefinieerde bedrag waarvoor iChoosr de betreffende dienst heeft verleend, althans, gemaximeerd tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van iChoosr wordt uitbetaald.

iChoosr is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van Leverancier.

iChoosr is niet aansprakelijk voor enig defect dat verband houdt met een indringing in haar computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de Site kunnen aantasten. Gezien de aan internet eigen technische kenmerken kan iChoosr noch onderbreking van de toegang tot de Site wegens onderhoud of storingen in stroomvoorziening of internetaansluiting, noch een vertraging in de overdracht van de informatie, noch een defect aan haar server uitsluiten.

iChoosr is niet aansprakelijk voor verlies van deze gegevens door onrechtmatig verkregen toegang tot haar computers of bestanden, behoudens opzet of daaraan grenzende bewuste roekeloosheid.

Contact

Mocht u naar aanleiding van deze website contact met iChoosr willen opnemen kunt u ons contacteren via de op www.ichoosr.com genoemde manieren. Wij zullen hier zo spoedig mogelijk op reageren.

Privacybeleid

iChoosr doet er alles aan om privacy van alle bezoekers aan www.ichoosr.com en gelieerde websites zoals die van door iChoosr georganiseerde groepsaankopen, te beschermen. Lees de privacy policy aandachtig door, zodat u weet waarvoor en waarom we de informatie gebruiken die u op de website achterlaat. iChoosr volgt bij de behandeling van gegevens zoveel mogelijk de richtlijnen zoals die door de overheid zijn gedefinieerd.

Bij het bezoeken en het gebruik maken van onze diensten op de website(s) gaat u akkoord met het verzamelen, gebruik en (beperkt) doorgeven van uw informatie zoals in dit privacybeleid is beschreven.

1. DE INFORMATIE DIE WE VAN U VERZAMELEN

Als u een van de websites bezoekt of u inschrijft voor een van de groepsaankopen, kunt u worden gevraagd om informatie over uzelf te verstrekken zoals uw naam, adres en contactgegeven. Ook kunnen we informatie verzamelen over uw gebruik van de website en deelname aan groepsaankopen, bewaren we informatie die u op de website achterlaat, e-mails en brieven die naar ons worden verstuurd.

2. HET GEBRUIK VAN UW INFORMATIE

De door u verstrekte informatie is nodig om tot een goed resultaat voor de deelnemers van groepsaankopen te komen. Verder gebruiken en analyseren we de informatie voor administratieve redenen, ondersteuning van de diensten en het verbeteren en verder ontwikkelen van onze diensten. Wij kunnen de informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen inzake uw mening over onze diensten, en u zo nu en dan op de hoogte te brengen van belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op de website of onze diensten. Ook kunnen wij uw informatie gebruiken om u op de hoogte te brengen van onze andere diensten en producten die wellicht interessant voor u kunnen zijn. Hiervoor kunnen we direct marketing gebruiken, maar we kunnen ook telefonisch contact met u opnemen en een SMS bericht of e-mail sturen. Indien u daar geen prijs op stelt dan kunt u ons daarvan altijd op de hoogte brengen en zal iChoosr dit uiteraard respecteren. Voor de behandeling en bescherming van uw persoonlijke gegevens volgt iChoosr in ieder land waar wij actief zijn de door de overheid vastgelegde richtlijnen.

3. TOEGANG TOT EN HET BIJWERKEN VAN GEGEVENS

Verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens is iChoosr. U hebt op ieder moment het recht om de door ons bewaarde informatie in te zien. te wijzigen of te laten verwijderen. Wijziging of verwijdering gebeurt binnen vier weken nadat iChoosr het verzoek daartoe van Deelnemer heeft ontvangen.

4. BESCHIKBAAR STELLEN VAN UW INFORMATIE AAN DERDEN

iChoosr zal uw gegevens niet delen met anderen tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven tijdens de inschrijving of als de Wet ons daartoe verplicht. Deze toestemming kan dus gelden voor de winnende leverancier van een groepsaankoop of een medeorganisator.

5. HET BEHOUD VAN DE VEILIGHEID EN VAN GEGEVENS

De informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op onze servers. iChoosr maakt gebruik van backup- en beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen en te kunnen herstellen. Ook hebben wij maatregelen genomen om uw informatie tegen onbevoegde toegang te beschermen en bewaren wij de informatie voor een redelijke periode of een periode zoals de Wet het ons voorschrijft.

6. VERANDERINGEN IN ONS PRIVACY BELEID

Veranderingen, van welke aard dan ook, in onze Privacy Policy zullen op onze website openbaar worden gemaakt en per e-mail worden meegedeeld.

7. CONTACT

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken omtrent het gebruik van uw gegevens kunt u ons altijd meedelen e-mail of post. Vergeet niet uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven.